• 099-392-6969 , 061-789-6669
 • automation.expert08@gmail.com

HMI (การใช้งาน GT-Designer 3)

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เคยศึกษา Basic PLC
 • วิศวกรที่ผ่านการเขียน PLC เบื้องต้น
 • บุคคลทั่วไปที่เคยเขียน PLC

สิ่งผู้เรียนที่ผู้เรียนได้รับ

 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ให้คำปรึกษาฟรี หลังการฝึกอบรม

ความรู้ที่ได้

 • การใช้งานปรแกรม GT-Designer 3
 • รู้จักวิธีสร้างหน้าจอ MMI/HMI ในรูปแบบต่างๆ
 • สามารถใช้งาน Software GT-Designer 3
 • การสร้างกราฟฟิก และกำหนดคุณสมบัติ
 • สามารถเชื่อมต่อ PLC กับ MMI/HMI เพื่อควบคุมและแสดงสถานะระบบได้

เนื้อหาการเรียน PLC

 • บทนำ HMI และ พื้นฐานการใช้งาน GOT
 • หน้าที่และการใช้งานอุปกรณ์ MMI/HMI
 • โครงสร้างทาง Hardware
 • การเขียนโปรแกรมสร้างหน้าจอ
 • ชนิดของ Data
 • การเชื่อมต่อระหว่าง PLC กับ HMI เพื่อแสดงผลการสั่งงาน
 • การแสดงสถานะบิตและควบคุมบิต
 • การแสดงสถานะเวิร์ดและควบคุมเวิร์ด
 • การทำระบบเตือน Alarm
 • การโอนถ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์กับจอ HMI
 • Pass-Through
 • Data Logger
 • การแสดงและการเปลี่ยนแปลงข้อความ

เวลาเรียน

 • 2 วัน
 • 9.00-17.00 น.

บรรยากาศการฝึกอบรม PLC