• 099-392-6969 , 061-789-6669
 • automation.expert08@gmail.com

OMRON BASIC

เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาเตรียมเข้าทำงานโรงงาน
 • พนักงานโรงงานเพิ่มความรู้ระบบ PLC

สิ่งผู้เรียนที่ผู้เรียนได้รับ

 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ให้คำปรึกษาฟรี หลังการฝึกอบรม

ความรู้ที่ได้

 • Load/Upload Program จาก PLC ได้
 • วิเคราะห์อาการเสียของ PLC จาก Error Code
 • ต่อวงจรเพื่อใช้งาน PLC
 • เขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
 • ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม PLC
 • อ่านและเขียนโปรแกรม Lader ได้
 • ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง Scan Timer

เนื้อหาการเรียน PLC

 • โครงสร้างและหลักการทำงานของ PLC
 • การเขียนโปรแกรมโดยใช้ซอฟต์แวร์ CX- Programmer
 • การกำหนด Address ของ Input/Output
 • หน่วยความจําภายใน PLC (Internal Relay)
 • การออกแบบโปรแกรมโดยใช้ CX-Programmer
 • การใช้คำสั่งพิ้นฐาน ( Basic Instruction )
 • แลดเดอร์ไดอะแกรมพื้นฐาน ( LD , AND , OR )
 • คำสั่งใช้ควบคุมบิต ( SET , RESET , KEEP , DIF UP , DIF DOWN )
 • คำสั่งไทม์เมอร์/เคาท์เตอร์ ( TIMER , Counter )
 • การใช้คำสั่งพิเศษ ( Special Intruction )
 • การ Read/Write โปรแกรม
 • วิธีการทํา Online Edit
 • เข้าใจการทำงานแบบ ScanTime
 • เทคนิคการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นและการประยุกต์ที่ใช้คำสั่ง, ฝึกเขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการทำงานระบบงานต่างๆ
 • แบบฝึกหัด

เวลาเรียน

 • 2 วัน
 • 9.00-17.00 น.

บรรยากาศการฝึกอบรม PLC