• 02-543-9478 , 092-889-9887
 • automation.expert08@gmail.com

Mitsubishi Q Series BASIC

เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาเตรียมเข้าทำงานโรงงาน
 • พนักงานโรงงานเพิ่มความรู้ระบบ PLC

สิ่งผู้เรียนที่ผู้เรียนได้รับ

 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ฟรีให้คำปรึกษา หลังการฝึกอบรม

ความรู้ที่ได้

 • Load/Upload Program จาก PLC ได้
 • วิเคราะห์อาการเสียของ PLC จาก Error Code
 • ต่อวงจรเพื่อใช้งาน PLC
 • เขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก
 • ตรวจสอบและแก้ไขโปรแกรม PLC
 • อ่านและเขียนโปรแกรม Ladder ได้
 • ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง Scan Timer

เนื้อหาการเรียน PLC วันที่ 1

 • การแบ่งประเภทของ PLC Q Series และความสามารถในการทำโปรแกรม
 • การกำหนดตำแหน่งให้กับ Input และ Output
 • ระบบเลขฐานข้อมูลตัวเลขใน PLC (Binary , Dec , Hex , BCD)
 • การแบ่งประเภทของอุปกรณ์ภายใน PLC
 • Data Register (D)
 • คำสั่ง Data Transfer Instructions
 • การใช้งาน Timer
 • คำสั่ง BCD – BIN Conversion Instructions
 • คำสั่ง Comparison Operation Instructions

เนื้อหาการเรียน PLC วันที่ 2

 • การใช้งาน File Register
 • คำสั่ง Arithmetic Operation Instructions  + , –
 • Special Relay (SM)
 • Special Register (SD)
 • คำสั่ง Master Control (MC , MCR)
 • คำสั่ง Arithmetic Operation Instructions  INC , DEC
 • คำสั่ง Arithmetic Operation Instructions  * , /
 • การใช้งาน Floating Decimal Point
 • คำสั่ง Logical Operation Instructions
 • Clock Instructions

เนื้อหาการเรียน PLC วันที่ 3

 • การใช้งาน Annunciator (F)
 • การตรวจสอบ ERROR ที่เกิดขึ้นกับ PLC (PLC Diagnostics Function)
 • I/O Processing and Response Lag
 • Multiple Programs
 • Special Function Module

หมายเหตุ

 • ระยะเวลาฝึกอบรม 3 วัน
 • มี Program ให้นำไปทบทวน
 • ยินดีให้คำปรึกษาภายหลังการฝึกอบรมเสร็จกรณีมีปัญหาในการทำงานจริง


เงื่อนไข  การเข้าอบรมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรม ดังนี้

1.เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

2.เอกสารแบบประเมิน Covid-19 *** ทางเรามีแบบฟอร์มให้ค่ะ

3.ทางบริษัทจะมีการตรวจ Covid-19 ให้ผู้เข้าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม (ชุดตรวจ ATK)

4.ต้องใส่แมสตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม

 

ผู้เข้าอบรมต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

1.เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

2.เอกสารแบบประเมิน Covid-19

นำส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางอีเมล์ ก่อนวันอบรม 2 วัน

และนำเอกสารดังกล่าวตัวจริงทั้งหมดยื่นให้ในวันอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม PLC