• 02-543-9478 , 092-889-9887
 • automation.expert08@gmail.com

HMI (การใช้งาน GT-Designer 3)

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่เคยศึกษา Basic PLC
 • วิศวกรที่ผ่านการเขียน PLC เบื้องต้น
 • บุคคลทั่วไปที่เคยเขียน PLC

สิ่งผู้เรียนที่ผู้เรียนได้รับ

 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ให้คำปรึกษาฟรี หลังการฝึกอบรม

ความรู้ที่ได้

 • การใช้งานปรแกรม GT-Designer 3
 • รู้จักวิธีสร้างหน้าจอ MMI/HMI ในรูปแบบต่างๆ
 • สามารถใช้งาน Software GT-Designer 3
 • การสร้างกราฟฟิก และกำหนดคุณสมบัติ
 • สามารถเชื่อมต่อ PLC กับ MMI/HMI เพื่อควบคุมและแสดงสถานะระบบได้

เนื้อหาการเรียน PLC

 • บทนำ HMI และ พื้นฐานการใช้งาน GOT
 • หน้าที่และการใช้งานอุปกรณ์ MMI/HMI
 • โครงสร้างทาง Hardware
 • การเขียนโปรแกรมสร้างหน้าจอ
 • ชนิดของ Data
 • การเชื่อมต่อระหว่าง PLC กับ HMI เพื่อแสดงผลการสั่งงาน
 • การแสดงสถานะบิตและควบคุมบิต
 • การแสดงสถานะเวิร์ดและควบคุมเวิร์ด
 • การทำระบบเตือน Alarm
 • การโอนถ่ายข้อมูลคอมพิวเตอร์กับจอ HMI
 • Pass-Through
 • Data Logger
 • การแสดงและการเปลี่ยนแปลงข้อความ

เวลาเรียน

 • 2 วัน
 • 9.00-17.00 น.


เงื่อนไข  การเข้าอบรมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรม ดังนี้

1.เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

2.เอกสารแบบประเมิน Covid-19 *** ทางเรามีแบบฟอร์มให้ค่ะ

3.ทางบริษัทจะมีการตรวจ Covid-19 ให้ผู้เข้าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม (ชุดตรวจ ATK)

4.ต้องใส่แมสตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม

 

ผู้เข้าอบรมต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

1.เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

2.เอกสารแบบประเมิน Covid-19

นำส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางอีเมล์ ก่อนวันอบรม 2 วัน

และนำเอกสารดังกล่าวตัวจริงทั้งหมดยื่นให้ในวันอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม PLC