• 099-392-6969 , 061-789-6669
 • automation.expert08@gmail.com

Mitsubishi Basic

เหมาะสำหรับ

 • นักศึกษาเตรียมเข้าทำงานโรงงาน
 • พนักงานโรงงานเพิ่มความรู้ระบบ PLC

สิ่งผู้เรียนที่ผู้เรียนได้รับ

 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ฟรีให้คำปรึกษา หลังการฝึกอบรม

ความรู้ที่ได้

 • Load/Upload Program จาก PLC ได้
 • วิเคราะห์อาการเสียของ PLC จาก Error Code
 • การต่อวงจรเพื่อใช้งาน PLC
 • เขียนโปรแกรม PLC เพื่อควบคุมอุปกรณ์ภายนอก เช่น solenoid valve
 • การตรวจสอบและแก้ไข Program PLC
 • อ่านและเขียนโปรแกรม Ladder ได้
 • ผู้เรียนเข้าใจเรื่อง Scan Timer

เนื้อหาการเรียน PLC

 • การต่อใช้งานอุปกรณ์ไฟฟ้าพื้นฐาน
 • อุปกรณ์และสัญญลักษ์ทางไฟฟ้า
 • รู้จักกับ PLC
 • การเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Ladder
 • Digital Input
 • Digital Output
 • Internal Relay
 • Timer /Counter
 • การทำงานแบบ ScanTime
 • การใช้งาน PLC ใน  Mode Simulation
 • การเลือกใช้ PLC เพื่อให้เหมาะสมกับงาน (จัด Spec อุปกรณ์)
 • ทดสอบผู้เรียนเพื่อออกใบรับรอง

เวลาเรียน

 • 2 วัน
 • 9.00-17.00 น.

บรรยากาศการฝึกอบรม PLC