• 02-543-9478 , 092-889-9887
 • automation.expert08@gmail.com

Siemens Advance S7-200

เหมาะสำหรับ

 • ผู้ที่มีความเข้าใจ PLC Siemens ระดับ BASIC
 • ผู้ออกแบบระบบและติดตั้งเครื่องจักรที่ใช้ PLC Siemensในการทำงาน

สิ่งผู้เรียนที่ผู้เรียนได้รับ

 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
 • เอกสารประกอบการเรียน
 • ให้คำปรึกษาฟรี หลังการฝึกอบรม

ความรู้ที่ได้

 • เข้าใจและสามารถควบคุมข้อมูลประเภท Data ได้
 • เปรียบเทียบ,จัดเก็บ และเรียกใช้ Data ได้
 • เข้าใจและสามารถแก้ไขปรับปรุงโปรแกรม PLC Siemens ได้(โปรแกรมที่ถูกเขียนโดยผู้อื่น)
 • ควบคุม Input/Output ประเภท Analog ได้
 • ผู้เรียนเข้าใจและสร้างระบบสื่อสารระหว่าง PLC ได้

เนื้อหาการเรียน PLC

 • เลขฐาน 2 กับสัญญาณไฟฟ้า
 • เลขฐาน 16 กับสัญญาณไฟฟ้า
 • ประเภทข้อมูลใน PLC
 • การแปลงข้อมูลระหว่าง Data และ Bit
 • คำสั่งในกลุ่มที่ใช้เพิ่ม/ลดค่าครั้งละหนึ่ง(increment/Decrement)
 • คำสั่งย้ายข้อมูล (Move)
 • การใช้คำสั่งแปลงชนิดข้อมูล
 • คำสั่งทางคณิตศาสตร์ (ADD/SUB/MUL/DIV)
 • Timer + Data Register
 • Counter + Data Register
 • ระบบควบคุมแบบอนาลอก (Analog)
 • การใช้อนาลอกอินพุท/เอาท์พุทยูนิต
 • คำสั่งกลุ่มที่ใช้ในการควบคุมข้อมูล (SCL)
 • แนะนำการเชื่อมต่อ PLC HMI
 • การสั่งงานผ่าน HMI

เวลาเรียน

 • 2 วัน
 • 9.00-17.00 น.


เงื่อนไข  การเข้าอบรมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรม ดังนี้

1.เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

2.เอกสารแบบประเมิน Covid-19 *** ทางเรามีแบบฟอร์มให้ค่ะ

3.ทางบริษัทจะมีการตรวจ Covid-19 ให้ผู้เข้าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม (ชุดตรวจ ATK)

4.ต้องใส่แมสตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม

 

ผู้เข้าอบรมต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

1.เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

2.เอกสารแบบประเมิน Covid-19

นำส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางอีเมล์ ก่อนวันอบรม 2 วัน

และนำเอกสารดังกล่าวตัวจริงทั้งหมดยื่นให้ในวันอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม PLC