• 02-543-9478 , 092-889-9887
 • automation.expert08@gmail.com

Mitsubishi Data Register

เหมาะสำหรับ

 • ผู้เคยศึกษา Basic PLC
 • วิศวกรโรงงานที่ผ่านการเขียน PLC เบื้องต้น
 • บุคคลทั่วไปที่เคยเขียน PLC

สิ่งผู้เรียนที่ผู้เรียนได้รับ

 • ใบรับรองผ่านการฝึกอบรม
 • เอกสารประกอบการเรียน

ความรู้ที่ได้

 • สามารถแปลงเลขฐานได้
 • ใช้คำสั่ง บวก ลบ คูณ หาร  ใน PLC
 • แปลงข้อมูลระหว่าง Data และ  Bit (Logic)
 • การคัดลอกข้อมูล
 • การแปลงข้อมูล จำนวณเต็ม ทศนิยม
 • นำ data Register มาประยุกต์ใช้งานกับ Program

เนื้อหา

 • เลขฐาน 2 กับสัญญาณไฟ้ฟ้า
 • เลขฐาน 16 กับสัญญาณไฟฟ้า
 • ประเภทข้อมูลใน PLC
 • การแปลงข้อมูลระหว่าง DATA และ BIT
 • การใช้คำสั่ง MOVE
 • การใช้คำสั่งแปลงชนิดข้อมูล
 • การ บวก ลบ คูณ หาร ใน PLC
 • TIME + DATA REGISTER
 • COUNT + DATAREGISTOR
 • MAP REGISTER
 • แนะนำการเชื่อมต่อ PLC HMI
 • แนะนำการเขียน PROGRAM HMI
 • การสั่งงานผ่าน HMI
 • การเลือกใช้ PLC ,HMI,INVERTER

เวลาเรียน

 • 2 วัน
 • 9.00-17.00 น.


เงื่อนไข  การเข้าอบรมในช่วงสถานการณ์ Covid-19 ขอความร่วมมือผู้เข้าอบรม ดังนี้

1.เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน ต้องมีเอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

2.เอกสารแบบประเมิน Covid-19 *** ทางเรามีแบบฟอร์มให้ค่ะ

3.ทางบริษัทจะมีการตรวจ Covid-19 ให้ผู้เข้าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม (ชุดตรวจ ATK)

4.ต้องใส่แมสตลอดเวลาที่เข้ารับการอบรม

 

ผู้เข้าอบรมต้องส่งหลักฐาน ดังนี้

1.เอกสารยืนยันการฉีดวัคซีน 2 เข็ม

2.เอกสารแบบประเมิน Covid-19

นำส่งเอกสารทั้งหมดให้ทางอีเมล์ ก่อนวันอบรม 2 วัน

และนำเอกสารดังกล่าวตัวจริงทั้งหมดยื่นให้ในวันอบรม

บรรยากาศการฝึกอบรม PLC